2007-2008. Taikomieji menai

taiko

Paveiksllis2

mod

Paveiksllis11

Paveiksllis1
TIKSLAI

 • Ugdyti jaunimo estetinį skonį, gebėjimą vertinti meninę kūrybą ir aplinkos kultūrą.
 • Skatinti kiekvieno mokinio kūrybines galias ir bendruosius technologinius gebėjimus,  sudaryti sąlygas jo saviraiškos poreikių ir kompetencijų plėtotei.
 • Pritaikyti praktikoje mokinių kūrybinę, estetinę patirtį šeimos, klasės ir mokyklos bendruomenės dailės poreikiams. Ugdyti teigiamą požiūrį į  įvairiapusę, patrauklią veiklą, stiprinti pasitikėjimą ir motyvaciją.

UŽDAVINIAI
siekiama, kad mokiniai:

 • galėtų pasirinkti jiems patrauklią  meninės veiklos sritį, kuri skatintų juos tobulėti ir pasitikėti savimi
 • įgytų praktinių, profesinių įgūdžių išradingai naudoti ir taikyti dailės ir technologijų technikas ir šiuolaikines medžiagas, išmoktų naudotis įvairiais  informacijos šaltiniais
 • pritaikytų kūrybinius gebėjimus gyvenime – gebėtų kurti proginius suvenyrus, dovanėles, puošti savo buitį, galėtų skoningai ir išradingai apipavidalinti ne tik savo namus, bet ir mokyklos erdves, renginius, šventes
 • per kūrybinę praktiką išmoktų funkcionaliai, estetiškai, ekonomiškai, saugiai dirbti su pasirinktomis medžiagomis bei įrankiais
 • gebėtų dirbti grupėse, išmoktų kultūringai bendrauti, siūlytų idėjas, priimtų sprendimus, atvirai ir geranoriškai aptartų ir vertintų atlikto darbo rezultatus, įsivertintų savo veiklą

AKTUALUMAS

 • meninio ir technologinio ugdymo sampratos įgyvendinimas
 • mokinių, ,,iškrentančių” iš pagrindinės bendrojo lavinimo mokyklos mokinių skaičiaus mažinimas
 • mokyklos aplinkos ir tradicijų puoselėjimas

PRITAIKOMUMAS

 • taikomųjų menų funkcija ir universalumas
 • modulio praktinio pritaikymo spektras mokykloje
 • programos apimtis 17 val., dalyviai 7-8, 9-10 klasių mokiniai

MOKYKLOS TRADICIJOS

 • kryptingas dailinis ugdymas
 • dailinio ir technologinio ugdymo vieningumas
 • aktyvūs mokymo metodai
 • parodos
 • mokyklos interneto svetainė
 • mokymo bazė
 • mokytojų kvalifikacija, patirtis

MOKINIŲ POREIKIAI

 • nepasitikėjimo įveikimas
 • pozityvaus vertinimo, skatinimo poreikis
 • noras bendrauti

MOKINIO KOMPETENCIJŲ, BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS

 • tarpasmeninė ir pilietinė
 • profesinio pasirengimo
 • mokslo ir technologijų
 • verslumo
 • skaitmeninio raštingumo

DIDAKTINĖS NUOSTATOS

 • prieinamumas
 • patrauklumas
 • mokymas bendradarbiauti, demokratija
 • integracija
 • interpretacija ir improvizacija

VERTINIMAS
tipai

 • diagnostinis
 • formuojamasis
 • apibendrinamasis

formos

 • simboliai, taškai

Siekiamų rezultatų, pažangos bei sėkmės vertinamas grindžiamas:

 • mokymosi  uždavinių aiškiomis formuluotėmis
 • vertinimo galimybių lankstumu
 • dėmesiu kiekvieno mokinio asmeninėms  savybėms
 • grįžtamosios  informacijos gavimu

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas darbo eigoje :
tm

tme

tmen

tmena

GALUTINIS REZULTATŲ ĮVERTINIMAS

 • 9  tšk.   žodinis paskatinimas
 • 10 -20 tšk.   padėka, paskatinimas
 • 20 -30 tšk.   diplomas,skelbimas mokyklos interneto svetainėje.

MODULIO STRUKTŪRA, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 • veiklos etapai
 • mokymosi uždaviniai – plastinės raiškos problemos
 • naudojamos priemonės, medžiagos
 • mokymo metodai
 • pavyzdžiai, iliustruojantys darbo aptarimą ir eigą

UGDYMO TURINYS

DEKORATYVINĖ TAPYBA
Mokytoja Palmyra Stankūnienė
palma

 • Kuriamos abstaktaus turinio dekoratyvinės kompozicijos
 • Išbandomi netadiciniai vaizdavimo būdai
 • Eksperimentuojama tapybinėmis technikomis
 • Analizuojami dailės kūriniai, mokinių darbai
 • Mokykloje įrengiamos ekspozicijos, galerijos


VIELOS LANKSTINIAI
Mokytoja Eglė Bertulienė
egle

 • Mokiniai mokomi panaudoti netradicines priemones, dirbti su įdomesniais įrankiais ir prietaisais
 • Mokiniai pratinami dirbti kartu, padėti vieni kitiems
 • Ugdomas vaikų kruopštumas, savitumas, estetinis skonis, naujų  medžiagų ir technologijų pažinimas
 • Plėtojamos vaiko kūrybinės galios, lavinama fantazija
 • Darbelių pritaikymas


POPIERIAUS PLASTIKA
Mokytoja Zofija Žukauskienė
zof

 • Popieriaus plastikos specifika
 • Racionalus mąstymas ir techniniai įgūdžiai
 • Mokinių saviraiška, atlikimo būdų pasirinkimas
 • Tūriniai objektai mokyklos erdvėse
 • Dekoratyviniai akcentai namų aplinkoje


ERDVINĖ MODULINĖ KOMPOZICIJA
Mokytoja Giedrė Slavinskienė
slaviskiene

 • Dekoratyviniai moduliai – elementai
 • Erdvinės kompozicijos iš modulių
 • Medžiagos ir technikos
 • Pritaikymas aplinkoje
 • Kūrinių analizė


VĖLIAVOS
Mokytoja Milda Tverkutė
veliavos

 • Vėliavos – erdviniai akcentai
 • Paskirtis, simbolika ir pritaikomumas
 • Pažintis su medžiagų įvairove, jų derinimo galimybėmis
 • Audinių dažymo, marginimo technikų išbandymas
 • Individualių sprendimų paieška


Dokumentacijos tvarkymas, pristatymų organizavimas, skaidrių, lankstinukų  gamyba - I. Medelinskaitė, R. Milašienė