2015. Veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ"

100_7776pattycioas2015

Iniciatyvą organizuojanti „Vaikų linija“ pakvietė dalyvauti ir palaikyti „Veiksmo savaitę“ įstaigas, kurios nori kartu stabdyti patyčių plitimą mūsų šalyje. Pilaitės gimnazijos Vaiko gerovės komisija atsiliepė į šį kvietimą ir kaip kiekvienais metais kovo mėnesio paskutinę savaitę gimnazijoje organizavo „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2015“..

Pagalbos vaikui planas


I etapas:
 1. Problemos išsiaišinimas;
 2. Problemos sprendimas tarp mokytojo, tėvų ir vaiko.
II etapas:
 1. Mokytojas išbando kitus mokymo būdus ir metodus, įvairias bendravimo formas;
 2. Mokytojas pagal galimybes teikia individualią pagalbą;
 3. Mokytojas informuoja tėvus ir klasės auklėtoją apie iškilusią problemą;
 4. Tėvai, klasės auklėtojas, mokytojas konsultuojasi su specialistais.
III etapas:
 1. Mokytojas keičia metodus ir būdus. Tėvai, klasės auklėtojas stebi vaiko pokyčius;
 2. Klasės auklėtojas, mokytojas kreipiasi į spec. ugdymo komisiją arba prevencinę darbo ir socialinės pedagoginės pagalbos vaikui grupę;
 3. Spec. ugdymo komisija tiria vaiką arba prevencinio darbo ir socialinės pedagoginės pagalbos vaikui grupė analizuoja situaciją, teikia konsultacijas;
 4. Supažindinami tėvai ir pedagogai su nutarimu.
IV etapas:
 1. Tėvai, mokytojai, klasės auklėtojas, specialistai fiksuoja pokyčius;
 2. Mokyklos specialistai, esant reikalui, rekomenduoja vaiką kompleksiniam tyrimui ar konsultacijoms specialistams kitose įstaigose;
 3. Specialistai, dirbantys gydymo ar konsultacinėse įstaigose, centruose, konsultuoja, teikia metodinę pagalbą bei rekomendacijas darbui su vaiku mokykloje.

Pagalbos vaikui grupės veiklos kryptys

Pagalbos vaikui grupė 2008/2009 m.m.

Pagalbos teikimo tikslas - padėti įgyvendinti mokinių  teisę į  mokslą,  užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi  ir   mokymąsi mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.

Uždaviniai:
 • Mokinių asmenybinių savybių, elgesio nukrypimų ir mokymosi sutrikimų priežasčių studijos;
 • Priemonių ir programos, skirtos atitinkamoms priežastims šalinti ar koreguoti, numatymas ir taikymas;
 • Konsultacijos, sprendžiant sudėtingas ir konfliktas situacijas;
 • Šalinti  priežastis, dėl kurių mokiniai  negali   lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • Sugrąžinti į Mokyklą jos nelankančius mokinius;
 • Padėti mokiniui adaptuotis Mokykloje.
Principai:
 • Vaiko gerovės ir pedagoginių tikslų prioritetas;
 • Etinė komandos narių pozicija grindžiama principu „nepakenk“: problemos nustatymas ar diagnozė neturi daryti moralinio spaudimo mokinio asmenybei, žeminti jo savęs vertinimą, galinti nesutarimų su tėvais ir bendraklasiais;
 • Griežtas paslapties saugojimas;
 • Lygios  galimybės  -  kiekvienam  mokiniui    laiduojamas pagalbos prieinamumas;
 • Visuotinumas  -  Pagalba teikiama visiems  tos   Mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia;
 • Kompleksiškumas - Pagalba teikiama pagal poreikį kartu  su kitomis  švietimo  sistemos pagalbos mokiniui  teikimo   formomis;
 • Individualumas  -  Pagalba  teikiama  atsižvelgiant    į konkretaus mokinio ar konkrečios Mokyklos problemas.
Funkcijos:
1. Įvertinimo:
 • Mokinio požiūrio į mokymąsi ir charakterio bei elgesio pažinimas;
 • Socialinės raidos ir dabartinės situacijos, vaidmens tarp bendraamžių analizė;
 • Dominuojančių vertybių išskyrimas;
 • Mokinio potencialių galimybių ir gebėjimų nustatymas.
2. Korekcinė-konsultacinė:
 • Pagalbos priemonių, rekomendacijų, konsultavimo pedagogams, tėvams, bendraklasiams rengimas;
 • Tiesioginis korekcinis poveikis mokinio asmenybei bendravimo ar kontakto eigoje.
3. Koordinacinė:
 • Mokinio, patekusio į nepalankias sąlygas, interesų apsauga;
 • Darbo su šeima proceso eigoje keliamas vaiko statusas ir atstatomi pašliję ryšiai su tėvais;
 • Darbo ar mokymosi aplinka proceso eigoje keičiamas negatyvus požiūris, kurį suformavo klasės auklėtojas, dalyko mokytojas ar bendraklasiai.
Pagalbos teikimo formos:
 • individualus  darbas  su mokiniu - parama  krizių   metu, socialinių ir pedagoginių mokinio problemų sprendimas;
 • darbas su grupe - socialinių ir gyvenimo įgūdžių  ugdymas.
 • darbas  su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą   - pagalba   sprendžiant  problemas,  trukdančias  vaiko    ugdymosi procesui, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos  bendradarbiavimo stiprinimas.
 • darbas su mokyklos bendruomene - saugios aplinkos  kūrimas ir  palaikymas;  savivaldos aktyvinimas, bendradarbiavimas su   mokytojais, mokyklos administracija ir kt.;
 • darbas  su  vietos  bendruomene  -  ryšių  tarp    vietos bendruomenės  ir mokyklos palaikymas;
 • darbas su socialiniais partneriais (vaiko teisių  apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija,  seniūnijų  socialiniai darbuotojai, dienos centru,    krizių, vaiko  raidos, pirminės sveikatos priežiūros centrai, vaikų neformaliojo švietimo mokyklos ir kt.) siekiant  užtikrinti Pagalbos veiksmingumą ar kuriant socialinių pedagoginių  problemų prevencijos sistemą.
Socialinė pedagogė                             Virginija Ratiukienė                                                                                   

VGK komisija 2014-2015 m.m.

ĮSAKYMAS

DĖL GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo
2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1232 (Žin., 2010-12-31 Nr. 157-7969) 14 straipsnio 5-7 punktais ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro „Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos
darbo organizavimo tvarkos aprašu“ patvirtintu 2011 balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579, bei
Vilniaus Pilaitės gimnazijos „Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo tvarkos aprašu“
patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2012 spalio 12 d. įsakymu Nr. V-
56

s u d a r a u Gimnazijos Vaiko gerovės komisiją:

1. LAIMA JUŠKEVIČIENĖ, tiksliųjų, gamtos mokslų, kūno kultūros ir pagalbos vaikui skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;

2. VIRGINIJA RATIUKIENĖ, socialinė pedagogė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

3. ZOTIKAS POPOVAS, gimnazijos direktorius;

4. RASA BUBNIENĖ, psichologė;

5. IRENA VALUŠIENĖ, istorijos mokytoja, II b klasės auklėtoja;

6. OKSANA ANDRUKONIENĖ, anglų kalbos mokytoja, III c klasės auklėtoja;

7. BIRUTĖ NORKUVIENĖ, bibliotekininkė;

8. NEDAS PETRAVIČIUS, IV b klasės mokinys, MP prezidentas;

9. RŪTA MILAŠIENĖ, etikos mokytoja, IV b klasės auklėtoja, VGK sekretorė.

Pagalbos vaikui grupė

2008/2009 m.m.

Uždaviniai:

 • Mokinių asmenybinių savybių, elgesio nukrypimų ir mokymosi sutrikimų priežasčių studijos;
 • Priemonių ir programos, skirtos atitinkamoms priežastims šalinti ar koreguoti, numatymas ir taikymas;
 • Konsultacijos, sprendžiant sudėtingas ir konfliktas situacijas.
 • Šalinti  priežastis, dėl kurių mokiniai  negali   lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • Sugrąžinti į Mokyklą jos nelankančius mokinius;
 • Padėti mokiniui adaptuotis Mokykloje.

Principai:

 • Vaiko gerovės ir pedagoginių tikslų prioritetas;
 • Etinė komandos narių pozicija grindžiama principu „nepakenk“: problemos nustatymas ar diagnozė neturi daryti moralinio spaudimo mokinio asmenybei, žeminti jo savęs vertinimą, galinti nesutarimų su tėvais ir bendraklasiais;
 • Griežtas paslapties saugojimas.
 • lygios  galimybės  -  kiekvienam  mokiniui    laiduojamas pagalbos prieinamumas;
 • visuotinumas  -  Pagalba teikiama visiems  tos   Mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia;
 • kompleksiškumas - Pagalba teikiama pagal poreikį kartu  su kitomis  švietimo  sistemos pagalbos mokiniui  teikimo   formomis
 • individualumas  -  Pagalba  teikiama  atsižvelgiant    į konkretaus mokinio ar konkrečios Mokyklos problemas.

Funkcijos:

1. Įvertinimo:
 • Mokinio požiūrio į mokymąsi ir charakterio bei elgesio pažinimas;
 • Socialinės raidos ir dabartinės situacijos, vaidmens tarp bendraamžių analizė;
 • Dominuojančių vertybių išskyrimas;
 • Mokinio potencialių galimybių ir gebėjimų nustatymas.
2. Korekcinė-konsultacinė:
 • Pagalbos priemonių, rekomendacijų, konsultavimo pedagogams, tėvams, bendraklasiams rengimas;
 • Tiesioginis korekcinis poveikis mokinio asmenybei bendravimo ar kontakto eigoje.
3. Koordinacinė:
 • Mokinio, patekusio į nepalankias sąlygas, interesų apsauga;
 • Darbo su šeima proceso eigoje keliamas vaiko statusas ir atstatomi pašliję ryšiai su tėvais;
 • Darbo ar mokymosi aplinka proceso eigoje keičiamas negatyvus požiūris, kurį suformavo klasės auklėtojas, dalyko mokytojas ar bendraklasiai.
Pagalbos teikimo formos:
 • individualus  darbas  su mokiniu - parama  krizių   metu, socialinių ir pedagoginių mokinio problemų sprendimas;
 • darbas su grupe - socialinių ir gyvenimo įgūdžių  ugdymas.
 • darbas  su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą   - pagalba   sprendžiant  problemas,  trukdančias  vaiko    ugdymosi procesui, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos  bendradarbiavimo stiprinimas.
 • darbas su mokyklos bendruomene - saugios aplinkos  kūrimas ir  palaikymas;  savivaldos aktyvinimas, bendradarbiavimas su   mokytojais, mokyklos administracija ir kt.;
 • darbas  su  vietos  bendruomene  -  ryšių  tarp    vietos bendruomenės  ir mokyklos palaikymas;
 • darbas su socialiniais partneriais (vaiko teisių  apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija,  seniūnijų  socialiniai darbuotojai, dienos centru,    krizių, vaiko  raidos, pirminės sveikatos priežiūros centrai, vaikų neformaliojo švietimo mokyklos ir kt.) siekiant  užtikrinti Pagalbos veiksmingumą ar kuriant socialinių pedagoginių  problemų prevencijos sistemą.


Socialinė pedagogė   Virginija Ratiukienė

 

 

Pilaitės gimnazijos direkcinė taryba


Direktorius
ZOTIKAS POPOVAS
II kvalifikacinės kategorijos vadovas
101 kabinetas, tel. (8-5) 23-07-442, 867389195
e. p. zotikas.popovas@vilnius.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui VITA NEDZVECKAITĖ
104 kabinetas, tel. 868222728
e. p.
vita.nedz@gmail.com

Humanitarinių ir socialinių mokslų, meninio, technologinio ugdymo bei neformaliojo švietimo skyriaus vedėja RŪTA PAČKAUSKIENĖ 
II kvalifikacinės kategorijos vadovė 
202 kabinetas, tel. (8-5) 23-07-978   
e.p. rutapackauskiene
@yahoo.com

Tiksliųjų, gamtos mokslų, kūno kultūros bei pagalbos vaikui skyriaus vedėja LAIMA JUŠKEVIČIENĖ  
II kvalifikacinės kategorijos vadovė
221 kabinetas, tel. (8-5) 23-07-348, 868555430   
e.p.
laima.juskeviciene64@gmail.com


VGK sudėtis, 2013 - 2014 m.m.

1. Laima Juškevičienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos vaikui skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;

2. Rasa Bubnienė, psichologė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

3. Aistė Čereškienė, socialinė pedagogė;

4. Zotikas Popovas, gimnazijos direktorius;

5. Viktorija Karpova-Bulo, anglų kalbos mokytoja, II d klasės auklėtoja;

6. Rūta Milašienė, etikos mokytoja, III b klasės auklėtoja, VGK sekretorė;

7. Oksana Andrukonienė, anglų kalbos mokytoja, II c klasės auklėtoja;

8. Birutė Norkuvienė, bibliotekos vedėja;

9. Gabrielė Špejeraitė, IVa klasės mokinė, MP narė.

Pilaitės gimnazijos direkcinės tarybos kuruojamos sritys

Gimnazijos Direktorius Zotikas Popovas
II kvalifikacinės kategorijos vadovas
101 kabinetas, tel. (85)23-07-442, 8-673-89195
e.p. zotikas.popovas@vilnius.lt

.....................................................................

Organizuoja gimnazijos veiklos planavimą, veiklos įgyvendinimo etapus, atsako už gimnazijos veiklos rezultatus.

Organizuoja gimnazijos bendruomenės narių poreikių ir interesų tyrimą, numato priemones jiems tenkinti, koordinuoja gimnazijos savivaldos institucijų (GT, Mt, GTK, MP) veiklą.

Tvirtina gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, individualias ugdymo programas ir ugdymo planus, darbuotojų pareigybinius aprašus, gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus.

Priima ir atleidžia darbuotojus, nustato jų darbo užmokestį, skatina ir skiria drausmines nuobaudas.

Nustato gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas. Numato darbuotojams metines veiklos užduotis, vertina jų veiklą pagal vertinimo rodiklius ir veiklos ataskaitas.

Vadovauja gimnazijos mokytojų tarybai, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijai, ekstremalių situacijų valdymo grupei, direkcinei tarybai.

Kuria formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, rūpinasi intelektiniais, informaciniais, finansiniais, materialiniais  ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.

Sudaro  sąlygas sveikai, saugiai mokymo(si) ir darbo aplinkai, atitinkančiai  higienos normas ir kitų teisės aktų reikalavimus, kuria saugų bendruomenės narių psichologinį mikroklimatą.

Teisės aktų nustatyta tvarka valdo gimnazijos turtą ir lėšas, atsako už turto apsaugą.
Užtikrina gimnazijos dokumentų tvarkymo, valdymo ir archyvavimo atitikimą teisės aktams.
Leidžia gimnazijos veiklos planavimo, organizavimo, vykdymo, stebėsenos, vertinimo ir įsivertinimo bei kitus įsakymus.
Atstovauja gimnazijai kitose institucijose ir organizacijose.

.....................................................................................

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vita Nedzveckaitė
104 kabinetas, tel. (8 6) 82 22728
e. p. vita.nedz@gmail.com

Vadovauja  gimnazijos metinės veiklos, ugdymo planų rengimo grupėms.
Stebi ir vertina skyriaus vedėjų, mokytojų, klasės auklėtojų darbą.
Organizuoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo, modulių, pasirenkamųjų dalykų programų rengimą, jų poreikių tyrimą.
Vykdo formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimo, ugdymo kokybės, pažangos stebėseną ir analizę.
Vadovauja gimnazijos metodinės tarybos veiklai.
Koordinuoja gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės darbą.
Inicijuoja ir organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, inovatyvių kompetencijų diegimą.
Vykdo klasių, mobiliųjų grupių komplektavimą, sudaro pamokų tvarkaraštį.
Organizuoja mokinių mokymą namuose, vykdo jo priežiūrą.
Bendradarbiauja su visais bendruomenės nariais, savivaldos institucijomis ir pagalbos mokiniui specialistais.
Organizuoja bendradarbiavimą su Martyno Mažvydo progimnazijos ir kitų mokyklų bendruomenių atstovų grupėmis.
Vykdo gimnazijos metinės veiklos plano vykdymo priežiūrą.
Dalyvauja gimnazijos strateginio plano, gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengime.
Rengia direktoriaus įsakymų projektus ugdymo organizavimo, stebėsenos, analizės ir kt. klausimais.

 

 


................................................

 

Humanitarinių ir socialinių mokslų, meninio, technologinio ugdymo bei neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Rūta Pačkauskienė  
II kvalifikacinės kategorijos vadovė  
202 kabinetas, tel. (8 5) 2307978    
e.prutapackauskiene@yahoo.com

Stebi, analizuoja ir vertina lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) kalbų, istorijos, pilietinio ugdymo, teisės pagrindų, geografijos, ekonomikos, etikos, psichologijos, tikybos, filosofijos, menų, technologijų mokytojų darbą.
Vykdo skyriaus mokytojų ugdymo turinio, metodų, programų, ilgalaikių dalykų planų atitikimo gimnazijos ugdymo tikslams, bendrųjų programų, šiuolaikiško ugdymo reikalavimams, išdėstytiems Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, švietimo strategijoje, ŠMM ministro patvirtintuose teisės aktuose, priežiūrą.

Koordinuoja skyriaus mokytojų metodinių grupių veiklą.

Rūpinasi skyriaus mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, atestacija,  pedagoginės - metodinės patirties sklaida.

Vykdo skyriaus mokytojų el. dienyno pildymo priežiūrą.

Organizuoja mokinių pažangos, mokymosi kokybės analizę. Šios veiklos tobulinimo rekomendacijas teikia pavaduotojai ugdymui.

Bendradarbiauja su švietimo pagalbos specialistais, klasės auklėtojais, mokiniais, tėvais ir gimnazijos savivaldos institucijomis.

Planuoja ir koordinuoja renginius gimnazijoje, bendradarbiauja su MP.

Organizuoja neformaliojo švietimo veiklą, vykdo jos priežiūrą.

Sudaro būrelių užsiėmimų tvarkaraštį, aktų ir mažosios sporto salės užimtumo grafiką.

Organizuoja mokytojų pavadavimus, daro tvarkaraščio pakeitimus, sudaro mokytojų budėjimo grafikus.

Koordinuoja viešųjų ryšių ir gimnazijos įvaizdžio grupės veiklą.

Organizuoja klasių fotografavimąsi gimnazijos metraščiui.

Rengia mokytojų darbo krūvio tarifikaciją ir su ja susijusius dokumentus.

Pildo pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

Dalyvauja gimnazijos strateginio plano rengime, gimnazijos metinio veiklos plano rengime, gimnazijos veiklos įsivertinime, gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengime.

Ruošia skyriaus veiklos direktoriaus įsakymų projektus, derina juos su pavaduotoja ugdymui.

Rengia gimnazijos veiklos mėnesinius planus (II pusm.).

 

............................................................

 

 

 

Tiksliųjų, gamtos mokslų, kūno kultūros bei pagalbos vaikui skyriaus vedėja Laima Juškevičienė  
II kvalifikacinės kategorijos vadovė
221 kabinetas, tel. ( 85 )23-07-978, 8-685-55430   
e.p. laima.juskeviciene64@gmail.com

 

Stebi, analizuoja ir vertina matematikos, informacinių technologijų, biologijos, chemijos, fizikos, kūno kultūros mokytojų darbą.

Vykdo skyriaus mokytojų ugdymo turinio, metodų, programų, ilgalaikių dalykų planų atitikimo gimnazijos ugdymo tikslams, bendrųjų programų, šiuolaikiško ugdymo reikalavimams, išdėstytiems Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, švietimo strategijoje, ŠMM patvirtintuose teisės aktuose, priežiūrą

Vykdo skyriaus mokytojų el. dienyno pildymo priežiūrą.

Koordinuoja skyriaus mokytojų  metodinių grupių veiklą.

Rūpinasi skyriaus mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, atestacija, pedagoginės - metodinės patirties sklaida.

Organizuoja mokinių pažangos, mokymosi kokybės, lankomumo analizę. Šios veiklos tobulinimo rekomendacijas teikia pavaduotojai ugdymui.

Bendradarbiauja su švietimo pagalbos specialistais ir kitomis švietimo pagalbos įstaigomis, klasės auklėtojais, mokytojais, mokiniais, tėvais ir gimnazijos savivaldos institucijomis.

Vadovauja  Vaiko gerovės komisijai.

Organizuoja, stebi ir vertina pagalbos mokiniui specialistų ( psichologo, socialinio ir specialiojo pedagogų) veiklą.

Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros specialistu, prižiūri mokinių sveikatingumo programos vykdymą.

Organizuoja, stebi ir vertina  klasės auklėtojų veiklą, vykdo klasės auklėtojų dokumentų tvarkymo priežiūrą.

Organizuoja  mokinių budėjimą mokykloje.

Vykdo  mokinių ir mokytojų duomenų bazės tvarkymo priežiūrą, pildo ŠVIS statistines ataskaitas.

Organizuoja PUPP ir brandos egzaminų, įskaitų vykdymą, dirba sistemoje ,,Keltas‘‘.

Vykdo išsilavinimo dokumentų išdavimą ir apskaitą. Užtikrina duomenų tikslumą.

Organizuoja mokinių nemokamą maitinimą, vykdo jo apskaitą.

Organizuoja, stebi ir vertina ugdymo karjerai darbo grupės veiklą, prižiūri bibliotekos informacinio centro veiklą.

Dalyvauja gimnazijos strateginio plano rengime, gimnazijos metinio veiklos plano rengime, gimnazijos veiklos įsivertinime, gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengime.
Ruošia skyriaus veiklos direktoriaus įsakymų projektus, derina juos su pavaduotoja ugdymui.
Rengia gimnazijos veiklos mėnesinius planus (I pusm.).