2017. Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Vilniaus Pilaitės gimnazijos
direktoriaus
2017 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. V-104

 

VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. Vilniaus Pilaitės gimnazijos priėmimo komisija savo darbe vadovaujasi Priėmimo į

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794).

II. Priėmimo komisija:

1. Nagrinėja asmenų prašymus mokytis;

2. Sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

3. Trūkstant duomenų apie mokinį, kreipiasi į teikėjus dėl informacijos;

4. Išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami

balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas;

5. Per dvi darbo dienas nuo priėmimo kiekvieno posėdžio sudaro preliminarų

priimtų mokytis mokinių sąrašą ir jį skelbia mokyklos interneto svetainėje;

6. Atsako už pateiktos informacijos teisingumą.

III. Mokinių priėmimo komisijos posėdžių grafikas:

1. Birželio 5 d. 12 val.

2. Birželio 9 d. 12 val.

3. Birželio 15 d. 12 val.

4. Rugpjūčio 24 d. 12 val.

5. Rugpjūčio 31 d. 9 val.

IV. Komisija posėdžiauja 210 kabinete.

V. Priėmimo komisijos posėdžių protokolai ir asmenų pateikti dokumentai saugomi

raštinėje.


Sutartys su priimtais į Pilaitės gimnaziją mokiniais/tėvais bus pasirašomos rugpjūčio 1-30 dienomis 9.00 - 11.30, 13.00 - 15.00 val.

Atvykstant pateikiami dokumentai:

1. Baigimo pažymėjimas.

2. Asmens dokumento kopija.

3. Sveikatos pažyma.

4. 2 nuotraukos 2,3 x 3 (tinkančios mokinio pažymėjimui).